Monday, 9 April 2012

ఆరోజు శనివారము

0 comments

సీ: శ్రీ మనోహర! సురార్చిత! సింధుగంభీర!
భక్త వత్సల! కోటి - భానుతేజ!
కంజనేత్ర! హిరణ్యకశిపు నాశక! శూర!
సాధురక్షణ! శంఖచక్రహస్త!
ప్రహ్లాదవరద! పాపధ్వంస! సర్వేశ!
క్షీరసాగరశాయి! కృష్ణవర్ణ!
పక్షివాహన! నీలబృమరకుంతలజాల!
పల్లవారుణ పాదపద్మ యుగళ!
తే|| చారు శ్రీ చందనాగరు చర్చితాంగ!
కుందకుట్మలదంత! వైకుంఠ ధామ!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!
దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

ఆరోజు శనివారము ప్రాత: సంధ్యా వందనము ముగించిన తరువాత,
మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది. ఇంకా ఏదైనా చేస్తే / చదివితే బాగుండు,
అనిపించింది. ఆలోచన రాగానే అలమారాలో ఉన్న పుస్తకాలలో,
చేతికి అందిన పుస్తకము తీసుకున్నాను. అది శతక సంపుటము,
అనే పుస్తకము. అంది తెరిచి అందులో ఉన్న, " నరసింహ శతకము "
మొత్తం పారాయణ చేసి ముగించాను. ఆ తరువాత రోజువారి పనులలో,
నిమగ్నమైపోయాను. ఆరోజు రాత్రి నిదురించిన తరువాత స్వప్నములో,
నేను నా అనుజుడు పంట పొలములో నుండి అటువైపుగా వెళ్తున్నాము.
రెండు " సింహములు " అక్కడ నిలబడి అటువైపుగా తిరిగి ఉన్నాయి.
వాటి వెనుక భాగము మాత్రమే కనిపించి, వాటి లాంగూలములు,
అటూ ఇటూ తిప్పుతున్నాయి. ఆ దారిగుండా రైతులు వస్తు పోతూ ఉన్నారు.
మేము మాత్రము భయంతో అక్కడే నిలబడి పోయాము. అంతలో మెలుకువ,
రానే వచ్చింది.
ఈ స్వప్న వృత్తాంతం ద్వారా స్వామి ఏమి చెప్పదలుచు కున్నాడో, తెలియదు
కాని, దర్శనము మాత్రము ఒసగినాడు.
--
శ్రీ హరికృష్ణ శాస్త్రి.
Read more...

Monday, 2 April 2012

కవి సామ్రాట్ శ్రీ నోరి నరసింహ శాస్త్రి

0 commentsశా|| ఆలీలన్ శుక యోగి తండ్రిదరి గార్హస్థ్యంబు వెళ్ళించి పై
     కైలాసాచల శృంగభూమి పితృసంగంబున్ వధూసంగమున్
     బాలాపుత్ర సమస్త సంగతులు పోవంబెట్టి నిశ్చింత మే
     ధా లక్ష్యం బగుపేర్మి నిశ్చలత నాత్మధ్యానియై నిల్చినన్. 

శా|| అంతం గొడొకకాల మేగ శుకు డాత్మారాముడై సిద్ధుడై
     వింతం గొల్పుచు సర్వభూతములకున్ విద్యుత్ప్రభాపుంజ భా
     స్వంతుండై నెగసెన్ విహాయసిని భా స్వద్బింబ  సంభేదియై 
     భ్రాంతంబై గిరిశృంగ మచ్చట ద్విధా వ్రయ్యంగ  నుత్ క్షిప్తమై 

మ|| సకల త్రైదశ మౌనిసిద్ధ బహుధా సంస్తూయమాన ప్రథన్
      శుకు డాకాశపథంబునందు వృషదశ్వుడంట్లు స్వఛ్చందుడై
      ప్రకటాశాళి ద్వితీయ భాస్కరుని ఠేవన్ వెల్గుచుం బోవ, తం
      డ్రికి నుత్పాత పరంపరల్ కనబడెన్ భీశోకముల్ కూర్చునన్.

ఇట్టి హృదయంగమ శైలిలో దేవీ భాగవతము నాన్ధ్రీకరించు శ్రీ నరసింహ శాస్త్రి గారిని
' కవి సామ్రాట్ ' బిరుదముతో దేశము సత్కరించినది. సాహితీసమితి కార్యదర్శిగా 
వారు చేయు సాహిత్య ప్రచారము విశేషించి గౌరవార్హము.
సెప్టెంబరు 1, 1950
ఆంధ్ర రచయితలు : రచన : మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రిగారు. 1950 నుండి పునర్ముద్రితము   
       

Read more...