Tuesday, 28 February 2012

రామాయణంలో " శ్రీ విద్య "

0 comments


ఒక రెండు కొండలు దూరదూరంగా ఉన్నాయి. ఈ శిఖరం మీదనుండి
ఆ శిఖరానికి దూకాలి. మధ్యలో నది కాని, సముద్రం గాని లోయలు గాని
ఉన్నవి. వామాచార పరులు ఎవరైనా ఆ కార్యానికి ప్రయత్నిస్తే  సఫలంకాలేక
పొతే క్రింద నదిలోకాని, సముద్రంలోకాని పడి జలచరాలకు ఆహరమౌతారు.
లేక లోయలో పడితే శరీరం కూడా దక్కదు. కోటికొక్కడు ఎవరైనా వామాచార పరుడు
ఆ కార్యాన్ని సాధించినా అతడి అనుయాయులచేత ఆపని చేయించలేడు.
అందువలన " వామాచార పరులు గురుస్థానానికి అనర్హులు "

శ్రీరాముడు వానరసేనతో సముద్రం దాటాల్సివచ్చింది. అంతకుముందు
హనుమంతుడు సుందరకాండలో సముద్రాన్ని లంఘించి తన కార్యాన్ని
తరువాత ఆలోచన చేస్తాడు. శత్రుదుర్భేధ్యమైన లంకకు వానరసైన్యం
సముద్రాన్ని దాటి ఎలా వస్తుంది. కోటానుకోట్లు ఉన్న వానర సైన్యంలో 
ఈసముద్రాన్ని దాటి రాగలిగినవారము 5 మందే ఉన్నాము. నేను [ హనుమంతుడు ],
సుగ్రీవుడు, అంగదుడు, జాంబవంతుడు, నీలుడు. రామలక్ష్మణులను మేము మా భుజాల
మీదుగా తెచ్చినా ఈ రాక్షస సైన్యాన్ని చంపడమెలా ? 

" ఇక్కడే వాల్మీకి వామాచార సూచన చేసాడు. "

రాముడో - దక్షిణాచారపరుడు. తన వానర సేనతో సముద్రం ఒడ్డుకు చేరాడు.
వారధికట్టించి  లంకను ముట్టడించి రాక్షసులను చంపి సీతను పరిగ్రహించడం మనకు తెలిసిందే.
 రాముడు దక్షిణాచారపరుడు. సేతువును కట్టి తాను దాటి తన అనుచరులను
శిష్యులను కూడా తరింపచేసాడు. " దక్షిణాచార గురువు  " తాను 
తరించడమే కాక తన అనుచరులను కూడా తరింపచేస్తాడని వాల్మీకి మహర్షి 
ఈ వామాచార, దక్షిణాచారాలకు ఉన్న భేదాన్ని మనకు రహస్యంగా ఉపదేశించాడు.

" బ్రాహ్మణులు  వామాచారమార్గం అవలంబిస్తే ఉత్తమ స్థితి కలుగాకపోగా పతనమవుతారు.
కావున " బ్రహ్మజ్ఞాన " సాధకులు తంత్ర గ్రంథములలో ఇచ్చిన వామాచార 
సంప్రదాయ  ప్రవర్తకులైన గురువుల నర్చించుట దూష్యము. అట్టి వారికి,
ఉపాసన సిద్ధింపక పోగా పతనమవుతారని -
శ్రీ శ్రీ శ్రీ కళ్యాణానందభారతి స్వామి వారి సిద్ధాంతము. "

పై విషయము  నా దీక్షా గురువులు " బ్రహ్మశ్రీ  నోరి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గురువుగారి దర్శనము "
స్వస్తి 
శుభంభూయాత్
--
హరికృష్ణ శర్మ  


Read more...

పయనం

0 comments


'' యోజనానాం సహస్రాణి శనైర్గచ్చేత్ పిపీలకం , అగచ్చన్ వైనతేయో పదమేకం నగచ్ఛతి ''...  

     యోజనం దూరమైనా..నెమ్మదిగా, నెమ్మదిగా వెళ్ళినా..చీమ కూడా అధిగమించ గలుగుతుంది..వెళ్ళడం అంటూ
మొదలుపెట్టి, కొనసాగిస్తే! వెళ్ళకుండా, వున్న చోటనే వుంటే గరుత్మంతుడు కూడా వున్న చోటనే ఉంటాడు..అంగుళం
కూడా ముందుకు సాగడు!వెళ్ళగలిగే శక్తి ఉన్నప్పటికీ వెళ్ళాలనే కోరిక లేకుంటే ఎక్కడికీ వెళ్ళలేడు ఎవడూ!వెళ్ళే
శక్తి లేకున్నా వెళ్ళాలనే కోరిక వుంటే ఎంతో కొంత ముందుకు , ఎవరినో ఒకరిని సాయంగా తీసుకుని ఐనా,
ఎప్పటికో ఒకప్పటికి వెళ్ళవచ్చు!కనుక శక్తి కన్న సంకల్ప శక్తి ఇంకా శక్తి వంతమైనది! దాన్నే మనోబలం అన్నారు
భారతీయులు!ఆ మనోబలం శారీరక బలం కన్నా వందలరెట్లు గొప్పది! మనోబలం వున్న మనిషి నిత్య చైతన్య రస
ప్రవాహమే! ఆది లేని వాడు జీవచ్ఛవమే!అందుకే,బలమే జీవనం,బలహీనతయే మృత్యువు.. Strength is Life,
Weakness is Death..అన్నారు స్వామి వివేకానంద! కనుక మనసు బలంగా,ఆరోగ్యంగా,పరిశుద్ధంగా వుండాలి.

      '' మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధ మోక్షయో: '' అన్నది ఉపనిషత్తు అందుకే! బంధనాలకైనా, మోక్షము
(విముక్తి)కైనా మనసే కారణం అవుతుందని!'' ప్రాణి కోటికెల్ల బంధంబు, మోక్షంబు జేరుటకును మనసు కారణంబు,
విషయసంగి యైన , విను,బంధకారి..నిర్విషయమైన ముక్తి విభవ కారి '' అని ఈ భావాన్నే ఎంత అందంగానో
పలికించాడు శ్రీ కృష్ణ దేవ రాయలు!The Mind in its place can make a  Heaven of Hell, a Hell of Heaven..
అన్నాడు , దీన్నే, పాశ్చాత్యుడు, బహుశ Shakespeare అనుకుంటా..కాకుంటే Milton!..అన్నది ఎవరు అనేది
అన్నదాని కంటే అన్నదేమిటనేది ఇంకా ముఖ్యం!విన్నదెంత మంది అనే దానికంటే విని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు  
ఎంతమంది.. అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళలో ఆచరించింది ఎంతమంది అనే దానిని బట్టి ఫలితం ఎంత అనేది తేలుతుంది!

     ఈ మనసే... నేను, నాది,నాది మాత్రమే, నాది కాకుంటే ఎవరిదీ కావడానికి వీలు లేదు..అని అంచెలంచెలుగా
వికృతమైన భావాల ఆకృతులు దాలుస్తూ, మనిషిని రాక్షసుడిని  చేస్తుంది. తనకు దక్కనిదానిని ఎవరూ దక్కించుకోవడానికి
వీలు లేదనే పైశాచిక  ప్రవృత్తికి ఇదే కారణం!చివరికి తనకు దక్కకున్నా పరవాలేదు కానీ వేరే వాళ్లకు దక్కటానికి
మాత్రం వీలు లేదు అనుకునే దాక తీసుకెళ్తుంది. కనుకనే '' ద్వే శబ్దే బంధ మోక్షాయ మమేతి, న మమేతిచ, మమేతి
బధ్యతే జంతు: న మమేతి విముచ్యతే '' అన్నది ఉపనిషత్తు! బంధనాలకైనా, విముక్తికైనా రెండంటే రెండే మాటలు కారణం
అన్నది.'నాది', 'నాది కాదు ' ...ఈ రెండే ఆ రెండు!ఈ భావాన్నే '' నరనాధ! పాంచ భౌతిక శరీరమున దేహి మోహ
సాంద్రతమ తమః పరివృతుడై, ఏను, ఇది నా పరికరమని అవధి లేని భ్రమ పడి తిరుగున్! ''.. అని
చెప్పాడు శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు!

     నాది అనేది చివరికి నాది మాత్రమే అనే పతనపు అగాధపు అంచులదాకా  దాకా తీసుకెళ్తుంది..నాది కాదు అనేది
ఎవరిదైతే ఏం? అనే ఉదార స్వభావపు ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదగడానికి దోహదమౌతుంది!అదే వైరాగ్య భావం! త్యాగ భావం!
దానికి మనసును నిరోధించుకోవడమే మార్గం!మనసును నిరోధించుకోవడానికి మంచి సాహిత్య చర్చ, మంచి సహవాసాలు,
సమాజసేవ,సాటి మానవ సేవ,ఇతర ప్రాణి కోటి సేవ,దైవ భక్తి, ధ్యానం, యోగం..ఎన్ని మార్గాలో! 

     మార్గం ఏదైనా..ఆ మార్గంలో  ప్రయాణించాలనే   కోరిక ముఖ్యం, ప్రయాణం చేశే శక్తి కంటే కూడా!శక్తి వుండీ కోరిక లేకుంటే

ఎక్కడికీ వెళ్ళలేడు,శక్తి లేకున్నా కోరిక వుంటే ఎంతోకొంత దూరం, ఎలాగోలా వెళ్ళొచ్చు!  వనం వేంకట వరప్రసాద రావు గారి సహకారంతో...
Read more...

Monday, 27 February 2012

ఏమి శివభక్తి మహిమ

0 comments
మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతేరఙ్గస్య కూర్చాయతే
గణ్డూషాంబు నిషేచనం పురరిపోర్దివ్యాభిషేకాయతే
కించిద్భక్షిత మాంసశేషకబలం నవ్యోపహారాయతే
భక్తిః కిం న కరోత్యహో వనచరో భక్తావతంసాయతే 

ఆహాహా ! ఏమి శివభక్తి మహిమ ! చిరకాలము దారిని నడిచిన పాత కాలిచెప్పు,
ఆ  కాళహస్తీశ్వరునకు కనుబొమల నడుమ చోటు నేర్పరచుకున్నది. పుక్కిలించి
ఉమ్మిసిన  నీరు ఆ త్రిపురారికి గంగా జలభిషేకమయ్యెను. సగము కొరికి తినగా 
మిగిలిన  మాంసపు ముక్క ఆ జగదీశ్వరునకు మహానివేదన ద్రవ్యమయ్యెను.
అడవులయందు దిరుగు కిరాతకుడు { కన్నప్ప } భక్తాగ్రగణ్యుడయ్యెను. భక్తి ఏమి చేయదు.?Read more...

Saturday, 25 February 2012

Draupadi

0 comments

Draupadi, the daughter of King Drupada, appears from the yagnyaagni as a full grown, in the bloom of her youth. One can observe that it is always Paramaatma who takes birth and avataaras (“Paritraanaaya sadhunam …”). However, always Yoga-Maaya (or Shakti) never takes birth, she just appears. It is the same case with Sita devi, Rukmini devi, Draupadi, Maatulungi etc. The following piece of story of draupadi shows the boundaries of following Dharma. May be none can be better!
Ashwatthaama, the chiranjeevi, does a daaruna krutyam after the Mahaabhaaratam. Unusual to his nature, He, without even little daya, beheads the sleeping babies of draupadi — the upa-paandavas. Draupadi realizes what happened. All her 10 sons, who were little baalakas, who were sleeping, who never did any kind of harm to Ashwatthaama and who cannot even react to the harm committed to them were lying in a pool of blood. Draupadi breaks down to tears and weeps in great sorrow. Arjuna very sad himself, consoles Her and says it does not look nice for a Veera maata to cry like this. He says that He will immediately avenge the act and kill Ashwatthaama. On killing him, she can take bath standing on his head. Immediately Lord Krishna and Arjuna set out on their Hanumadhdhvaja ratham to catch the fleeing Ashwatthaama.
Seeing that Arjuna is closing by his ratham and that his horses are a little exhausted, Aswaththaama sees Brahmaastra as the only way to save himself. Though not knowing the way of retrieving the astra, he immediately uses Brahmaastra on Arjuna, after stopping the ratham, doing aachamanam and purifying himself. Lord Krishna orders Arjuna to use Brahmaastra to counter Ashwatthaama’s. Arjuna also purifies himself, does achamanam, does a pradakshina to the Almighty and uses Brahmaastra. The two astras, one like Agni and the other like sun, fight each other and in no time the worlds start to burn under the influence of the astras. Krishna, the protector of the worlds, immediately orders Arjuna to take back both Astras, as only a Brahmachaari can take back a Brahmaastra!
Arjuna takes back both the Brahmaastras, showing clearly what a perfect Brahmachaari he was. Arjuna, who was the friend of the Askalita Brahmachaari Lord Krishna, obviously knows the shastras and the ways to maintain his Brahmacharyam, though married. Arjuna ties Ahswaththaama and takes him to Draupadi, like a Yagnya pashu is taken to the Yagnya shaala. The acts of Draupadi in this following episode make even Krishna praise Krishnaa (Draupadi) for her Dharma.
On seeing the killer of all her sons being brought by Arjuna, Draupadi, of the beauty of her nature out of compassion, does a namaskar to him and says as per the Vedas in the absence of the Guru, Guru-putra takes his place, so she is doing a namaskaar to Drona! It was unbearable for her having him brought being bound and she said: “Release him, for he is a brahmana, our Aacharya. Do not make his mother, Drona’s wife, cry the way I do in my chastity shedding tears constantly in distress over a lost child”. Yudhishtira, Arjuna, Nakula, Sahadeva, Saatyaki, Krishna and other queens supported the statements of Paanchaali as they were in accord with the principles of Sanaatana Dharma, of justice, merciful, without duplicity and glorious in equity. Krishna, amazed by the Dharmya vartana of Draupadi, praises her very much. However, Bhima also raised a valid point that a person who by nature has daya is a brahmana, is Ashwatthaama, who mercilessly killed the baalakas, worth being called one? Saying “surely death is the only punishment for such a person”, Bhima proceeds to kill Ashwatthaama, but the Lord, with His chaturbhuja’s stops Bhima and says the following with a smile:
Dhrmyam of Draupadi!
“The Guru-putra, a braahmana must not be killed – this both is by Me, certainly prescribed to be carried out abiding by the rules.” However, Arjuna has to keep to the truth as promised while pacifying his wife, and also act to the satisfaction of Bhima and Himself (by punishing the bad). So they remove the divya mani on the head of Ashwatthaama and remove his hair, as, for a veera, tonsuring is equivalent to killing him.
Morals in the story:
  1. The Dhramya vartana of Draupadi is well portrayed in the story. This shows us that, even at the time of great stress, sorrow, difficulty, one never must deviate from the path of truth, Dharma.
  2. Even though Ashwatthaama was great, in his momentary anger he committed an unpardonable crime. One must be very careful and need to think what is right and what is wrong before acting. This is what the pandavas do in the later part of the story, with the help of Krishna. They, though Kshattriyas, were not overwhelmed by revenge. They acted according to the words of Krishna, who is Dharma in human form.
  3. The importance given to keeping up one’s word is protrayed well. Arjuna promises Draupadi to kill Ashwatthaama, but according to Dharma is must not be killed. So they do an equivalent act of killing.
  4. The importance of cleanliness is also displayed. Both Ashwatthaama and Arjuna purify themselves, do aachamanam before chanting the mantras for Brahmaastra. They do this even when they were in such a great press for time.
  5. The power of Brahmacharyam is well shown through this story. Arjuna, who knew the Shatras, was a brahmachaari and hence could not only take back his, but Ashwatthaama’s astra too.
  6. The heart of a mother is well exposed when Draupadi comments “Do not make his mother, Drona’s wife, cry the way I do in my chastity shedding tears constantly in distress over a lost child“. She knows the pain of loosing children, so did not want another mother to experience it!
Message to present society:
Being Kshatriyas, people with lot of Shauryam, Paandavas thought so much (analyzing what is Dharmam, what is adharmam) before avenging their son’s death. Now-a-days even films show people mercilessly killing each other in the name of revenge.
Read more...

Friday, 24 February 2012

Hazarat Tajuddin Baba

0 comments

Hazrat Tajuddin Baba was one of the five Perfect Masters (Sadgurus) of his Age. Such is the play of nature known as maya (illusion) that this Perfect Master was declared a lunatic and kept in confinement in the Nagpur Lunatic Asylum for more than sixteen years. However, Baba Tajuddin started his divine play from this place and virtually converted the asylum to a place of worship. 
Baba Tajuddin was born on the 21st of January in the year 1861 at a place called Kamthi situated near Nagpur in the state of Maharastra.

From the birth itself, there was something unusual about the child, for the new-born baby would not at all cry. He would, at times, open his eyes and look at people and again go to sleep. All normal methods to induce the child to cry having failed, the parents took recourse to a traditional shock method of touching hot iron to the forehead and ear of the child. With the application of this method the child jerked out of its stupor and started crying. The burnt marks thus made on the head and ears of the child remained on his body till the last.
More often-than-not, it is seen that highly developed souls become orphans in their early childhood so that they become free to operate in their spiritual world. This had happened with Shri Shirdi Sai and this also happened with Baba Tajuddin. His father expired when he was about one year old and his mother expired when he was only nine years old. The care of this orphan was taken over by his maternal grandmother and maternal-uncle Abdul Rahman. As a child, Baba started his education at the age of six in a local madrasa in Kamthi.
During this time a spiritually - developed soul, known as Hazrat Abdulla Shah, visited the madrasa and saw the child Tajuddin.
He immediately told the teacher - "Why are you teaching this child. He has got all knowledge from his past life." Saying thus, he took out a dry fruit (Khumani) from his bag, ate half, and put the other half in the mouth of the child saying "Eat less, sleep less and speak less. Read Quran”.
As soon as the child ate the dry fruit, God - consciousness dawned on him and for about three days he remained in a state of spiritual ecstasy.Obviously Hazrat Abdulla Shah had given Tajuddin the spiritual power or consciousness known as "Shaktipata" in Hindu Yoga system. Thereafter, the child was found to be always in a state of contemplation in secluded places.
At the age of 18, the financial condition of his maternal - uncle's house deteriorated due to floods. As a result, both Baba and his maternal - uncle searched for a job. In 1881, at the age of 20 Baba joined the Nagpur Army Regiment. Soon a contingent of the Regiment, where Baba was serving, was sent to a place called Sagar. At Sagar, Baba used to manage his duties as an army sepoy (soldier), somehow spending the best of the time in doing namaz and contemplation. Most of the nights he used to spend with a highly developed spiritual soul known as Hazrat Baud Saheb under-going spiritual practices. Hazrat Baud Saheb is, therefore, recognised as one of the spiritual masters of Tajuddin Baba. His absence from the army camp at nights, and his least regard for the service created problems from the higher authorities. One day, in a God-intoxicated state Baba suddenly submitted his resignation from the army and left the camp.
He then roamed about in the streets of Sagar like a mad man; without any sense of body. Soon his maternal grandmother heard of the news and took him away to Kamthi. She tried to get him cured through doctors and Hakims thinking that he was mad. The doctors and Hakims could hardly improve his condition as Baba Tajuddin's consciousness had, by that time transcended the gross and subtle body and was floating in the vast ocean of divine consciousness - beyond multiplicism and dualism of Nature. As the destiny of many spiritual seekers, children started throwing stones at him to which he would never react. The society around him discarded him to be useless for their purpose and declared him as mad and, therefore, humiliated him whenever and wherever they could.
However, miracles also started taking place around him. He would suddenly tell people about their past and warn them about future problems. One day in that Videha State (Beyond body state) he went near a British woman in a naked state. The horrified woman complained to the army authorities about such uncivilized behaviour. An army officer caught hold of him and got him admitted in the lunatic asylum of Nagpur on the 16th of August 1892. This is one of the biggest illusions of Nature (Maya) the mad people of the mad world declaring the Knowledge- Incarnate, who had come to redeem them of their worldly madness, as mad. But how could the authorities, confine a soul that is in a state of pure consciousness within the four walls of a lunatic asylum. As was the practice, the inhabitants of the asylum used to be locked up in barracks and cells at night. Similarly, Baba was also put in confinement under strict vigil.
Soon after he was locked up in the asylum that a strange incident took place that spread Baba's name far and wide. Baba was admitted in the lunatic asylum on the26th August 1892On the same day many people saw him moving freely in the streets of Kamthi, even after he was locked up. On the next day i.e. 27th an army sepoy, who, under the orders of the magistrate had brought Baba to the lunatic asylum the previous day, saw Baba roaming in the street. The shocked sepoy ran back and informed the British officer of the regiment, about it. The officer immediately rode his horse and searched for Baba. He ultimately found him sitting under a tree smiling at him. British officer was so enraged at seeing him moving freely that he straight away rode to the lunatic asylum at Nagpur situated at half an hour distance from Kamthi. He asked the doctor on duty “Where is that insane whom I sent here yesterday?” The doctor informed that he was in a locked room and also showed the officer where Baba was locked, and behold, the officer found the Baba Tajuddin was sitting inside the room in the same posture in which he had seen sitting under the tree only half on hour back smiling at him. On seeing the officer, Baba said. " Brother, you are doing your work and I am doing my work". The officer was so influenced by the divine personality of Baba that he instantly became his disciple and started visiting Baba on every Sunday with his family members. Thereafter, the asylum authorities were reconciled with Baba moving at various places inside the asylum compound and outside. Gradually, Baba’s name became so famous that thousands of people from near and far started lining up before the lunatic asylum everyday to have Baba’s darshan, blessing and help. 
During his 16 years stay in the asylum, Baba cured thousands of people of diseases , granted children to the childless and took on his shoulders the responsibilities (both temporal and spiritual) of lakhs of his devotees.
Miracles are the way of functioning of the Masters. Since more often, they work through the subtle and mental mediums than in gross which ordinary mortals cannot perform, they are termed as miracles. The forces creating miracles are subtle forces of nature not yet discovered. Since the work of the Perfect Master precipitates hundreds and thousands of actions at different place at the same time, they employ the subtle methods. Those who have become mediums of miracles know for sure that there are definite principles on which the so called miracles operate. For them they are not miracles but a normal way of functioning at their levels of consciousness.
The Perfect Master are not confined by any religion, any creed, caste or even by scriptural injunctions or prescribed methods of worship etc. They are in a state of total 'freewill' without any limitations of nature. This is not to be misunderstood, as a negative state of assertion for free will. Baba's fame and love for people had been drawing thousands of people daily to the lunatic asylum. Even the staffs of the asylum including the doctors were his devotees.
The doctor gave report that Baba was not mad but a person of unusual qualities which medical science cannot explain. In the meantime, Maharaja Bahadur Shrimant Raghoji Rao Bhonsle, the Maharaja of Nagpur had become an ardent devotee of Baba and started visiting him regularly. One day, in the evening, he thought of getting Baba released from the lunatic asylum and bring him to his palace at Shakardara. The same night, he saw a vision in the dream in which Baba appeared and pointing towards Red Palace said "Oh, elder brother, let me stay here." It was early morning- (3.00 AM) of 9th July 1908, a Thursday. The Maharaja immediately called his officials and discussed about the steps to be taken to get Baba released. The Council decided that the Maharaja should immediately make an application for release to the Governor, Central Provinces. Ultimately after depositing a security money of rupees two thousands, the Maharaja secured the release of Baba on the 21st of September 1908 and brought him to his palace. From his palace Baba started his divine work.
Once Baba was lying down on the sands of the river Kanhan when two ladies by the name of Shantabai and Subhadrabai from Amaravati, approached him. While touching the feet of Baba they mentally prayed to him for children, as they were childless. The omniscient (Pragyan Ritambhara) Baba heard their inner prayers and gave a ladoo (a type of sweetmeat) to each after testing them. He blessed them to have sons. While they were returning, Shantabai ate the ladoo as a blessed prasad, but Subhadrabai did not because Baba had tasted the ladoo and was Muslim by birth. She quietly got the ladoo buried in the sand. As the Divine Will could have it, Shantabai got a son nine months later. When the child was about two-month-old, she came to Baba with the child for his blessings. Subhadra, who had not conceived even by that time, accompanied her. When Shantabai put her child at the feet of Baba, Subhadra could not control herself. She fell at the feet of Baba and cried -" Baba where is my child?" Baba told her to search the child from beneath the sand (indicating that he knew where the ladoo was) Subhadra immediately realised her mistake and repented profusely before Baba. The Perfect masters are incarnation of kindness. Her repentance and plight moved Baba. He blessed her to have a son, which she got after a year. The perfect master is a wish- fulfilling tree Kalpvriksha who even shower unconditional grace (Ahetuk Kripa).
A poor scheduled- caste woman called Tara once wished to feed Baba but since Baba was staying in the palace. Tara did not know how to approach him and was also afraid that some people may not take it kindly. So, she cooked the food and tied the food in a piece of cloth with a tree near the palace. Sometime later, people from high classes kept the best of dishes before Baba for his lunch. Baba Said, " I will not eat all these. Get my food tied in the Jamun tree". Everybody started searching but could not find the food. Ultimately Baba got up from his seat, brought the food from the tree and ate only that with utter satisfaction. The Perfect Master are hungry not for the food offered by the people but for the love behind such offer. The spiritual masters never encourage anyone to change his religion. They are above all religions. They only see the theme of humanism, which is the basis of all religions.
There was a prostitute by the name of Giriji who was a devotee of Baba. Suddenly, she caught some disease and remained sick for long. Another devotee of Baba, Kashinath Patel, one day sent a person to the house of Giriji to enquire about her health. The man came and found Giriji dead and informed Kashinath accordingly. Kashinath directed him to go and ask Tajuddin Baba whether to bury the body of Giriji or to burn it. On his way to Baba's place, he found a close attendant of Baba carrying tea in a pot. During discussion, Patel's man told the attendant of Baba that Giriji is dead. When Baba's attendant heard that Giriji is dead he told the other persons that Baba has asked him to ensure that Giriji drinks that tea. Therefore, he insisted on carrying the tea to Giriji, Both of them reached Giriji house and found her body surrounded by mourning women. The attendant of Baba, said in a loud voice - "Giriji, Hazur has sent tea for you. Take it." He repeated the sentence thrice. After the third time Giriji opened her mouth and little by little tea was poured in. After taking the tea, she came back to life and lived for a few years more.
The love of a Perfect Master for his devotees is somewhat like but more than the love of the mother towards the child. Whosoever surrenders to him, he takes care of his biggest and even the smallest problems. Since his words are the ultimate truth, whatever they promise is fulfilled, even after they have left their body. Let us see one example. Sometimes, Baba used to travel in a horse-driven cart to distant places. One devotee named Hiralal used to be his driver (coachman). When Baba once declared that he would leave his body in few days (he left the body on the 17th of August 1925), Hiralal started crying. He asked Baba "Huzur, under whose protection are you leaving us and going". Baba told him "you always stay in front of me (the driver sits at the front in a horse cart) and I will always stay behind you".
It so happened that in 1965, on the day of the Moharram, the annual procession i.e. Baba's Tazia started from Baba's place by now name as Tazabaad and moving towards the main square (called Jhad Square) with people shouting 'Allah ho Akbar'. Suddenly the people carrying the Tazia heard the cry 'Ram naam satya hai' from another procession moving in front of them. Those who knew what Baba had told Hiralal during his last days, found that the procession in the front was carrying the dead body of Hiralal. Tears rolled down from their eyes when they saw Hiralal's body going in front and Baba's Tazia following a promise kept by Baba forty years after his departure. One of the main functions of a Sadguru is to stand by his devotees at the times of their death, in gross or subtle form, to lead the soul towards further evolutions. None else - i.e. no other Guru, parents, relatives, or even yogis have the power to render such help to the souls once they have left the body.
By 1925, Baba had completed his 64th year. In the month of August his health started deteriorating. Maharaja Raghoji Rao pressed the best doctors for service, but which doctor could cure Baba who only had decided about his departure. Raghoji Rao understood that Baba is getting ready to depart. He asked Baba to allow people to have darshan even if medical advice did not permit. The ever-benevolent Baba just smiled and agreed. As the news spread thousands of people came to the king's palace and had last sight of their beloved master who had served and protected them for decades. The stream of visitors continued till the last moment of Baba’s departure on the 17th August 1925. On that Monday, Baba lifted his hand as blessing to all, looking at them lovingly and quietly laid his body on the bed. By the time doctors could check him he had already left the gross body for its universal abode. But, today the experience of people visiting the Samadhi of Baba establishes the truth that the Perfect Masters always exist, in whatever form, in the time continuum for they are in the Beyond state.
Read more...

పిట్టకథలు

1 comments


మన పురాణ ఇతిహాసాలపై, కట్టుకథలు పిట్టకథలు చాలా ఉన్నాయి.

ఉదా : సినిమాల్లో " ఇంద్రుడు " అనగానే క్లబ్బు డాన్సులు, ఆయన్ని గందరగోళంగా చూపిస్తారు.
ఇంద్రుడు దేవతలకు రాజు కాబట్టి ఎవరైనా " తపస్సు " ఆచరిస్తే " కామానికి, క్రోధానికి " లొంగిపోతాడా ?
లేక భగవంతుని చేరుకుంటాడా ? అని పరీక్ష చేసే అధికారం ఆయనకి ఉంది. అందుకే రంభాది పరీక్షలు.

కల్పాన కథలు :
కవులు కూడా చాల కథలు సృష్టించారు. 

౧]  శ్రీ కృష్ణార్జున యుద్ధం

వారిద్దరు నర నారాయణులు అన్యోన్న్య ప్రీతి కలవారు.
పురాణాల్లో వీరికి యుద్ధం జరిగినట్టుగా ఎక్కడా లేదు 
ఉదా : ఖాండవ వన దహన సమయంలో మయుడు అనే రాక్షసుని సంహరించడానికి,
శ్రీకృష్ణుడు చక్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. అది చూసి మయుడు " అర్జునా రక్ష రక్ష " అంటాడు.
అర్జునుడు అభయం ఇవ్వగానే కృష్ణుడు తన సుదర్శనాన్ని ఉపసంహరించుకుంటాడు.
అసలు శ్రీ కృష్ణుడు " అర్ఘ్యం " వదలనూలేదు గంధర్వుని " నిష్టీవనం " పడనూ లేదు. 
అర్జునుడు అభయం ఇస్తే కృష్ణుడు సంహరిస్తానని అనడు యుద్ధానికి రాడు. కేవలం,
కవుల కల్పితాలే ఇవన్నీ..

౨ ] శ్రీ కృష్ణ తులాభారం 

మన సంస్కృతిలో పతినే  ప్రత్యక్ష దైవంగా పూజిస్తాము 
అలాంటిది పతిని దానం చేసే వ్రతం ఉంటుందా ?
మూలంలో లేని కథలన్నీ కల్పించి రాస్తే దాన్ని సినిమా వాళ్ళు,
మరి కొంచం మెరుగులు దిద్ది ప్రజల్లోకి వదిలారు.
సినిమా వాళ్ళు కూడా మన పురాణేతిహాస కథలను భ్రష్టు పట్టించారు.

౩] మాయా బజార్ 

అసలు బలరాముడికి " శశిరేఖ " అన్న కూతురే లేదు దానికి పెళ్లి తతంగం స్టంటు
అందుకే " మాయాబజార్ " అన్న పేరు పెట్టారేమో ?

౪] రామాంజనేయ యుద్ధం 

ఇలాంటివి ఎన్నో సినిమాలు ఉండటం వల్ల ప్రజలు అవి వాస్తవం అని నమ్మేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు..
పాపం వాళ్లకి మాత్రం ఏమి తెలుసు..!
అందుకే " పురాణ గ్రంధాలు " చదవనిదే ఇది వాస్తవం అని నిర్ధారించు కోవద్దు..

-- 

హరి కృష్ణ 
Read more...