Wednesday, 4 May 2016

సూక్తిముక్తావళి పుస్తకం నుండి

0 comments
శ్లోకం:-చిత్రామృతం నా మృత మేవ విద్ధి చిత్రానలం నానలమేవ విద్ధి
చిత్రాంగనా నూన మనంగ నేతి వాచా వివేక స్త్వ వివేక ఏవః 

అర్థము:ఓ రామచంద్రా! చిత్ర పటమందలి అమృతము అమృతము గాదు,చిత్ర పట మందలి అగ్ని అగ్ని కాదు,చిత్ర పట మందలి స్త్రీ, స్త్రీ గాదు,
అట్లే వాచా వివేకము,వివేకము గాదు. అది అవివేకమే యగును. అనుస్టానము లేని వేదాంత బోధలన్నియు ఇట్లే యుండును. అంటే ఆచరణ లేని బోధల వల్ల ప్రయోజనము లే దు. (పటము లోని వానివలె నిష్ప్రయోజనములు)(సూక్తిముక్తావళి పుస్తకం నుండి)

గాయంతి దేవాః కలగీతికాని 
ధన్యాస్తు తే భారతభూమి భాగే
స్వర్గాపవర్గాస్పద మార్గభూతే
భవంతి భూయః పురుషాః సురత్వాత్

తా:--ఓ!భారతభూమీ! నీ బిడ్డలు ధన్యులు. నీ కీర్తి ని దేవతలు గానము చేస్తున్నారు.స్వర్గలోకానికి దారి
నీవే,సోపానివి నీవే.ఎంతో పుణ్యము చేసుకున్నాము కనుకనే నీకు బిడ్డలుగా జన్మించు భాగ్యము మాకు లభించినది(విష్ణుపురాణము నుండి).

0 comments:

Post a Comment