Tuesday, 20 March 2012

బృందావనములో గోపాలుని వెదుకుచున్న గోపకాంతల తాపత్రయము....

0 comments

నల్లని వాడు, పద్మనయనంబులవాడు, కృపారసంబు పై
జల్లెడువాడు, మౌళిపరిసర్పిత పింఛమువాడు, నవ్వురా
జిల్లెడుమోమువా డొకడు ెల్వల మానధనంబు దెచ్చె నో
మల్లియలార మీ పొదలమాటున లేడుగదమ్మ, చెప్పరే?

0 comments:

Post a Comment